cứ phải đụ song ca thì em Ichika Seta mới lên đỉnh được