cuộc chiến không cân sức em trưởng phòng và 2 anh nhân viên